Video
Công đức
Danh Nhân Họ Nguyễn Nổi Tiếng Trong Lịch Sử

DANH NHÂN HỌ NGUYỄN VIỆT NAM - LINH QUẬN CÔNG NGUYỄN TRỌNG ĐẠT

Nguyễn Trọng Đạt (Chữ Hán: 阮仲達 -1471) hay Linh Quận Công (không rõ năm sinh nhưng khoảng vào những thập niên đầu của thế kỷ XV) là một tướng thời Lê Sơ ở Việt Nam. Ông lớn lên trong một gia đình danh gia thế phiệt, có truyền thống thượng võ và giàu lòng trung quân ái quốc. Thân ...

Lịch Sử Dòng Họ Nguyễn

CHƯƠNG X HỌ NGUYỄN VIỆT NAM THỜI TÂY SƠN (1788 - 1802)

10.1. Nhà Tây Sơn (家西山) hay Vương triều Tây Sơn (西山朝; Tây Sơn triều) (kéo dài từ 1788 đến 1802) là triều đại được ra đời trong giai đoạn khởi nghĩa nông dân của ba anh em Tây Sơn và thành lập vương triều này trong bối cảnh tranh chấp quyền lực cuối thời Hậu Lê trong lịch sử Việt ...

Thư viện ảnh